TÀI XẾ (DRIVER) – HỌ LÀ AI?

Điều khiển và giữ gìn xe vận chuyển hành khách, thư tín và hàng hóa. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ. Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần

Continue Reading

CHUYÊN VIÊN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG (SCHOOL PSYCHOLOGISTS) – HỌ LÀ AI?

Phát hiện sớm, phòng ngừa và can thiệp cho trẻ em, thanh, thiếu niên trong nhận thức, trong hành vi, trong cảm xúc ở môi trường học đường, gia đình và cộng đồng TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng

Continue Reading

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO (RISK MANAGEMENT OFFICER) – HỌ LÀ AI?

Chuyên viên quản lý rủi ro làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, có nhiệm vụ đảm bảo cả con người và máy móc đều hoạt động, vận hành không sai sót và hiệu quả. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com Địa chỉ:

Continue Reading

QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE ADMINISTRATOR) – HỌ LÀ AI?

Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu chuyên thực hiện quá trình tổ chức, quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống CSDL nhằm phục vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com Địa chỉ:

Continue Reading

CÁN BỘ QUAN HỆ LAO ĐỘNG (LABOUR RELATIONS OFFICER) – HỌ LÀ AI?

Cán bộ quan hệ lao động phụ trách việc xây dựng và duy trì quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động của một doanh nghiệp TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com Địa chỉ: 41 Cách Mạng

Continue Reading

NHÀ KHÍ TƯỢNG HỌC (METEOROLOGIST) – HỌ LÀ AI?

Nhà khí tượng học tiến hành nghiên cứu các thành phần, cấu trúc và những biến đổi của thời tiết, bầu khí quyển. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ. Facebook: Trung

Continue Reading