99,000 

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản, là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước.
Tại đại hội III quyết định chọn ngày 15-10 là ngày truyền thống của Hội. Tôn chỉ, mục đích của Hội là đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Hoạt động trên nguyên tắc:
+ Tự nguyện, tự quản
+ Hiệp thương dân chủ
+ Đoàn kết tôn trọng lẫn nhau, hướng dẫn và tạo điều kiện để hội viên hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
+ Hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động
+ Tập hợp, giáo dục mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam. Hướng dẫn và tạo điều kiện để hội viên hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
+ Đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên và tổ chức lực lượng trước pháp luật và công luận.
Danh mục:
Chia Sẻ: