NGÀNH TÀI CHÍNH – TÍN DỤNG

Chia Sẻ:

Mc tiêu đào to

Đào tạo cử nhân ngành Tài chính – Tín dụng có kiến thức sâu rộng và hiện đại về tài chính công và tài chính doanh nghiệp; có khả năng phân tích và đánh giá các chính sách tài chính đối với sự phát triển kinh tế – xã hội; Tổ chức và thực hiện các hoạt động tài chính của doanh nghiệp một cách có hiệu quả; có khả năng hoạch định chính sách tài chính công và tài chính doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu kinh tế – xã hội đã định.

Các môn hc chuyên ngành

Các môn học chung cho nhóm ngành: Kế toán tài chính; Nghiệp vụ ngân hàng thương mại; Lý thuyết bảo hiểm; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính quốc tế; Thẩm định dự án đầu tư; Thị trường chứng khoán; Thuế; Tiền tệ – Ngân hàng; Toán tài chính.

Chuyên ngành Tài chính nhà nước:

Đầu tư quốc tế; Hệ thống thông tin tài chính và kế toán; Kế toán kho bạc; Kế toán ngân sách; Luật tài chính – ngân sách; Ngân sách nhà nước; Quản trị tài chính; Tài chính công.

Chuyên ngành Tài chính doanh nghip:

Ngoài kiến thức quản lý kinh tế nói chung, sinh viên còn được trang bị những kiến thức hiện đại về quản lý tài chính và tài chính quốc tế ở các nước đang phát triển trên thế giới và được điều chỉnh lại để thích hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam. Một số môn học như: Đầu tư tài chính; Hệ thống thông tin tài chính kế toán; Kế toán quản trị; Luật doanh nghiệp; Phân tích hoạt động kinh doanh; Quản trị doanh nghiệp; Quản trị tài chính; Tài chính công.

Chuyên ngành Tài chính ngân hàng:

Ngoài kiến thức quản lý kinh tế nói chung, sinh viên còn được trang bị những kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực tài chính – tiền tệ, ngân hàng và cơ chế hoạt động của hệ thống này. Một sô môn học như: Đầu tư tài chính; Kế toán ngân hàng; Kiểm toán; Luật ngân hàng; Marketing ngân hàng; Phân tích hoạt động kinh doanh; Quản trị ngân hàng; Thanh toán quốc tế.

Chuyên ngành Bo him:

Trang bị một cách hệ thống cho sinh viên những vấn đề lý luận nhập môn bảo hiểm: Lý thuyết rủi ro; Đại cương về bảo hiểm; Đại cương về hợp đồng bảo hiểm; Cơ sở kỹ thuật và pháp lý của bảo hiểm; Kiến thức tổng quan về hệ thống bảo hiểm thế giới và Việt Nam; Kỹ thuật các loại hình bảo hiểm; Tổ chức quản lý đặc thù trong doanh nghiệp bảo hiểm.

Vic làm sau khi tt nghip

Chuyên ngành Tài chính Nhà nước: thực hiện công tác tài chính và quản lý tài chính ở tầm vĩ mô, có khả năng điều hành quản lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh, thích ứng với sự hoạt động đa dạng của tài chính trong nền kinh tế thị trường. Có thể làm việc ở ngân hàng, các tổ chức tài chính của Việt Nam và nước ngoài, hoặc làm việc ở các Viện Nghiên cứu, các cơ quan quản lý cấp Bộ hay cơ quan làm nhiệm vụ tư vấn về vấn đề tài chính . . .

Chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp: làm công tác quản lý tài chính ở các công ty trong nước và nước ngoài, cũng như các cơ quan quản lý kinh tế thuộc khu vực Nhà nước ở các địa phương và các Bộ. Mục tiêu đào tạo còn hướng đến việc trang bị những kiến thức hiện đại về quản lý tài chính và tài chính quốc tế ở các nước đang phát triển trên thế giới và được điều chỉnh lại để thích hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam. Có thể làm việc trong nhiều công ty khác nhau như công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty quốc doanh…

Chuyên ngành Kinh doanh Tiền tệ (Tài chính ngân hàng): có thể giải quyết những vấn đề phát sinh thực tiễn trong công tác quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng, có khả năng phân tích, xây dựng về thực hiện các dự án kinh doanh tiền tệ, tín dụng về dịch vụ ngân hàng. Sinh viên có thể công tác trong các lĩnh vực như: nghiên cứu, tín dụng, quản trị, thanh toán quốc tế, kế toán ngân hàng, thị trường chứng khoán tại Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Đầu tư, Ngân hàng Phát triển, các tổ chức tín dụng, Viện tài chính tiền tệ và các doanh nghiệp khác . . .

Chuyên ngành Bảo hiểm: có thể tiếp cận nhanh chóng kỹ năng hoạt động thực tiễn trong công tác kỹ thuật cũng như quản lý ở các tổ chức bảo hiểm, có thể giải quyết, xử lý đúng đắn các vấn đề bảo hiểm nảy sinh trong thực tế, có khả năng tiếp cận các vấn đề bảo hiểm quốc tế nhằm tác động cải tiến hoạt động bảo hiểm thương mại, đẩy mạnh sự phát triển của hoạt động bảo hiểm trong nền kinh tế quốc dân. Có thể công tác tại: Các tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm như doanh nghiệp bảo hiểm Nhà nước, công ty cổ phần bảo hiểm, công ty bảo hiểm nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, các tổ chức môi giới bảo hiểm; Các tổ chức bảo hiểm khác: BHXH, B HYT. . . ; Các cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động bảo hiểm: Bộ Tài chính (Sở Tài chính, Cục Thuế, Phòng quản lý bảo hiểm…), Bộ Lao động – TB – XH, Bộ Y tế . . . ; Các tổ chức kinh tế – xã hội khác như doanh nghiệp dịch vụ – sản xuất với tư cách là quản trị viên rủi ro và bảo hiểm.


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Điện thoại: 02923.754.666  – 02923. 696.666
Website: tuyendungcantho.com.vn
Facebook: Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ
MST: 1800472733
Số tài khoản: 0391001009779 – NH Vietcombank, CN Tây Cần Thơ – TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời