NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA

Chia Sẻ:

Mc tiêu đào to

Đào tạo cán bộ quản lý văn hóa, có năng lực và tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin; khả năng tổ chức, hướng dẫn, điều hành, duy trì các chương trình, các hoạt động văn hóa quần chúng ở các cơ quan, tổ chức, các đơn vị cơ sở xã, phường, thị trấn, các nhà văn hóa, câu lạc bộ . . .

Các môn hc chuyên ngành

Khối kiến thức chuyên nghiệp nhằm trang bị cho sinh viên hiểu biết kỹ về các thiết chế của ngành Văn hóa thông tin và các ngành có liên quan kiến thức về khoa học quản lý, về chính sách văn hóa và phát triển văn hóa cộng đồng.

Một số chuyên ngành như: Khoa học quản lý; Nhập môn quản lý văn hóa; Kinh tế học văn hóa; Pháp luật về văn hóa; Chính sách văn hóa một số nước trên thế giới; Nghệ thuật thực hành; Marketing văn hóa nghệ thuật; Chính sách văn hóa Việt Nam; Gây quỹ và tài trợ; Quản lý các thiết chế văn hóa; Quản lý mỹ thuật; Quản lý lễ hội; Địa chỉ văn hóa Việt Nam; Phương pháp NCKH về QLVH; Tín ngưỡng và tôn giáo ở VN; Các ngành công nghiệp văn hóa; Quản lý nguồn nhân lực văn hóa; Giáo dục văn hóa nghệ thuật; Phát triển văn hóa cộng đồng; Xây dựng kế hoạch và dự án văn hóa; Quan hệ công chúng; Phân tích tác phẩm (theo loại hình nghệ thuật); Nghệ thuật thực hành; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch . . .

Vic làm sau khi tt nghip

Cử nhân ngành Quản lý Văn hóa có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, truyền thông của các tỉnh, phường, xã, các trường học, các câu lạc bộ, phòng văn hóa, trung tâm văn hóa, nhà văn hóa hoặc các việc khác có liên quan đến hoạt động văn hóa, du lịch, truyền thông báo chí

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời