NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG – NÔNG NGHIỆP

Chia Sẻ:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông lâm TP.HCM

Mc tiêu đào to

Đào tạo giáo viên về khoa học kỹ thuật, kinh tế nông nghiệp ở trình độ đại học để tham gia giảng dạy, tổ chức hoạt động sản xuất định hướng đến nền công – nông nghiệp.  Sinh viên theo học sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học kinh tế và quản trị kinh doanh, công – nông lâm nghiệp, xây dựng dự án phát triển nông thôn, nghiệp vụ kinh tế và khoa học kỹ thuật công – nông lâm nghiệp, có năng lực phân tích-tổng hợp và đề xuất các biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quản kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, sinh viên còn biết nghiên cứu các mô hình kinh tế trang trại; nghiên cứu kinh tế của các hệ thống canh tác khác nhau; nghiên cứu hiệu quả kinh tế cây trồng và vật nuôi; tổ chức các hoạt động sản xuất công – nông nghiệp.

Các môn hc chuyên ngành

Một số môn học chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy kỹ thuật nông nghiệp; Sinh lý động vật; Sinh thái bảo vệ môi trường nông nghiệp; Tâm lý xã hội và giao tiếp sư phạm; Sinh lý thực vật; Khoa học đất và phân bón; Kỹ thuật nuôi TS nước ngọt; Côn trùng; Bệnh cây; Phương pháp thực nghiệm; Khuyến nông và phát triển nông thôn; Máy nông nghiệp; Thực tập nghề nông học;…

Vic làm sau khi tt nghip

Giáo viên ngành Sư phạm kỹ thuật công – nông nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực sau: giáo viên hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông, giáo viên giảng dạy kỹ thuật nông nghiệp tại các trường trung học kỹ nhóm; Rèn luyện nghiệp vụ; quy hoạch tuyến tính; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Lập trình Pascal; Rèn tư duy lôgic cho học sinh qua môn Toán; Thực tập sư phạm…

Góc khởi nghiệp