GIỚI THIỆU VỀ CHUYÊN NGÀNH HẢI QUAN

Chia Sẻ:

CHUYÊN NGÀNH HẢI QUAN

Nơi đào tạo: Trường ĐH Tài chính – Marketing.

Mc tiêu đào to

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Hải quan có phẩm chất chính trị vững vàng, ý thức được trách nhiệm công dân Việt Nam trong việc giữ gìn, bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc. Giúp sinh viên nắm vững kiến thức pháp luật về kinh tế, thương mại, nêu cao đạo đức nghề nghiệp và biết tự gìn giữ rèn luyện sức khỏe. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để tự tin thực hiện tốt công việc trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, xuất cảnh, nhận cảnh, quá cảnh…; Đồng thời có khả năng tự học tập, nghiên cứu để phát triển trình độ chuyên môn.

Các k năng

  • Giao tiếp, xử lý được các tình huống trong hoạt động chuyên môn đối với đối tác và các doanh nghiệp.
  • Có khả năng nghiên cứu độc lập về vấn đề chuyên môn.
  • Có các kỹ năng nghiệp vụ về thuế, hải quan và lĩnh vực kinh tế, tài chính.
  • Kỹ năng Tiếng Anh: trình độ TOEIC tối thiểu 405.
  • Kỹ năng Tin học: sử dụng được một số công cụ tin học, phần mềm trong các hoạt động về hải quan.

Vic làm sau khi tt nghip

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận ở các bộ phân khác nhau trong các cơ quan hải quan tại các địa phương (Cục hải quan tại tỉnh, thành phố hay tại các chi cục hải quan tại các cửa khẩu), làm công tác hải quan tại các khu chế xuất, đặc khu kinh tế…

Góc thông tin, Góc đào tạo